Korea English Japan China Germany France Russia Spain italy
1.
9,855 점
2.
9,120 점
3.
9,015 점
4.
8,620 점
5.
8,600 점
6.
8,500 점
7.
8,471 점
8.
8,445 점
9.
8,400 점
10.
8,020 점
11.
7,720 점
12.
7,709 점
13.
7,455 점
14.
7,359 점
15.
7,340 점
16.
7,268 점
17.
7,191 점
18.
6,992 점
19.
6,692 점
20.
6,585 점
21.
6,459 점
22.
6,300 점
23.
5,757 점
24.
5,650 점
25.
5,364 점
26.
4,980 점
27.
4,766 점
28.
4,655 점
29.
4,617 점
30.
4,318 점
31.
4,305 점
32.
4,212 점
33.
4,050 점
34.
4,000 점
35.
3,920 점
36.
3,560 점
37.
3,450 점
38.
3,300 점
39.
3,015 점
40.
3,000 점
41.
2,988 점
42.
2,960 점
43.
2,830 점
44.
2,785 점
45.
2,678 점
46.
2,622 점
47.
2,520 점
48.
2,505 점
49.
2,485 점
50.
2,422 점
51.
2,286 점
52.
2,060 점
53.
1,896 점
54.
1,755 점
55.
1,685 점
56.
1,660 점
57.
1,631 점
58.
1,631 점
59.
1,615 점
60.
1,480 점
61.
1,345 점
62.
1,230 점
63.
1,207 점
64.
1,185 점
65.
1,111 점
66.
944 점
67.
940 점
68.
925 점
69.
920 점
70.
900 점
71.
900 점
72.
830 점
73.
818 점
74.
805 점
75.
747 점
76.
699 점
77.
692 점
78.
665 점
79.
659 점
80.
651 점
81.
615 점
82.
607 점
83.
601 점
84.
547 점
85.
535 점
86.
515 점
87.
500 점
88.
485 점
89.
422 점
90.
420 점
91.
370 점
92.
367 점
93.
357 점
94.
349 점
95.
341 점
96.
340 점
97.
310 점
98.
305 점
99.
300 점
100.
300 점
 
폭락을 맞는 해삼시세에 대비하자!
무료포인트 적립방법
223.♡.139.95
59.♡.214.234
175.♡.35.184
148.♡.56.66
110.♡.59.39
211.♡.16.121
106.♡.240.130
59.♡.113.172
211.♡.64.4
18.♡.46.98
39.♡.58.131
35.♡.115.214
180.♡.15.137
66.♡.79.132
211.♡.141.63
220.♡.90.77
203.♡.246.129
52.♡.245.237
137.♡.113.27
동해안 수산물 산지직송 백년농수산 산림조합 송이공판 한국해양자료센터 수산물유통정보 백년농수산 마이위트
상호: 금광무역 | 대표: 김정봉 | 사업자번호: 227-90-80968  [사업자정보확인] | 통신판매업: 2018-강원 고성군-48
주소 : 강원도 고성군 토성면 청간정길28 | 문의는 질문게시판 혹은 E_mail: namako@kkzb.net 이용해주세요.
Copyright ⓒ www.kkzb.net. All rights reserved.
Korea English Japan China Germany France Russia Spain italy
  처음페이지로 이전페이지